Status

E-Mail

Wachtwoord

Automatisch inloggen
Wachtwoord vergeten
Hoofdcategorie selecteren
... Inzendingen
Subcategorie selecteren
Kleur
Merk
Tips Geavanceerd zoeken
 

Referentie

Er zijn te veel resultaten gevonden.
Gebruik een specifiekere zoekopdracht.

Leveringsvoorwaarden

 
Mijn winkelwagen
0 Producten | 0,00 €

Leveringsvoorwaarden


Artikel 1 ALGEMEEN

1.1

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoop van goederen en levering van diensten door
Judith Computerborduren, alsmede op onderhandelingen betreffende zodanige verkoop en, levering, ook indien die onderhandelingen niet leiden tot het sluiten van een overeenkomst.
Van deze Voorwaarden afwijkende voorwaarden of bedingen en eventuele andere algemene voorwaarden
die in de branche gebruikelijk zijn, worden door deze Voorwaarden opzij gezet en gelden uitsluitend voor
zover uitdrukkelijk en schriftelijk door Judith Computerborduren aanvaard.

1.2

Op deze Voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen Judith Computerborduren en Koper is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (1980).
Artikel 6:254 lid 1BW is nadrukkelijk uitgesloten.

1.3

Iedere rechtsvordering ingevolge een Overeenkomst tussen Judith Computerborduren en Koper zal worden ingesteld voor de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij Judith Computerborduren de wettelijke competentieregels wenst te volgen, een en ander met behoud van het recht van hoger beroep en cassatie.

1.4

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen
schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van
toepassing zijn geldt, dat in geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van verkoper en koper
strijdig zijn de bepalingen in de algemene voorwaarden van verkoper prevaleren.

Artikel 2 AANBIEDINGEN EN ORDERS

2.1

Elke aanbieding of prijsnotering door Judith Computerborduren geldt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod en kan Judith Computerborduren niet binden. Judith Computerborduren wordt slechts gebonden voor zover zij de order, die de Koper op zodanige aanbieding of notering laat volgen, schriftelijk aanvaardt.

2.2

Alle opgaven door Judith Computerborduren van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan, maar Judith Computerborduren kan er niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen.
Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de desbetreffende
producten. Wanneer Koper aantoont dat de geleverde producten zodanig afwijken van de opgaven van
Judith Computerborduren of van de monsters, tekeningen of modellen, dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft Koper het recht de overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover deze ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.

2.3

Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon of een rechtspersoon een overeenkomst sluit, verklaart hij - door ondertekening van de order bon/bestelling – daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 3 PRIJZEN

3.1

Tenzij anders aangegeven worden alle prijzen uitgedrukt in Euro’s exclusief B.T.W. van toepassing.

3.2

Alle prijzen zijn gebaseerd op "af Centraal Magazijn” Judith Computerborduren, vrachtkosten bedragen
€ 7,50 per verzonden doos, ook bij deelleveringen wordt op de vervolgzending vrachtkosten berekent.

3.3

Elke stijging van de prijs van de door Judith Computerborduren voor haar producten en diensten gebruikte grondstoffen, halffabricaten en/of andere goederen en/of diensten, alsmede elke ongunstige wijziging van de koers van de valuta waarin Judith Computerborduren haar leveranciers moet betalen ten opzichte van de valuta waarin Koper haar moet betalen, mag Judith Computerborduren door berekenen aan Koper. Indien dit geschiedt binnen 3 maanden na de aanvaarding van de order is Koper gerechtigd de overeenkomst voor de toekomst te (doen) ontbinden.

Artikel 4 BETALING

4.1

Betalingen aan Judith Computerborduren dienen contant en zonder korting aan Judith Computerborduren te geschieden. Koper is niet gerechtigd tot opschorting van betalingsverplichtingen, tenzij de wet een dergelijk recht dwingend voorschrijft.

4.2

Koper is niet gerechtigd tot verrekening.

4.3

Tenzij anders overeengekomen dient aan Judith Computerborduren te worden betaald vòòr levering of uiterlijk bij levering van de goederen of diensten, dan wel in geval van facturering bij of na levering, binnen 8 of 30 dagen na de factuurdatum. Wij voeren een kredietbeperkingstoeslag op de facturen welke uitsluitend bij betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum in mindering gebracht mag worden. Bij latere betaling bent u ons deze toeslag verschuldigd en zal de betaling ten eerste geboekt worden op deze kosten zodat er een restant te betalen blijft. Wij geven geen betalingskorting bij betaling binnen 8 dagen, ten onrechte in mindering gebrachte verschillen blijven open staan als restantvordering. 

4.4

Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is koper van rechtswege
in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1,5 % per maand of gedeelte daarvan, tenzij de
wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over
het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van
voldoening van het volledige bedrag. In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van koper
tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of
(voorlopige) surseance van betaling van koper zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk
opeisbaar. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering
van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4.5

Indien koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle
redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. De incassokosten
worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in
incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 250,00. Indien verkoper hogere kosten heeft
gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De
eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.

Artikel 5 LEVERING

5.1

Door Judith Computerborduren opgegeven leveringsdata zijn bij benadering en missen contractuele betekenis. Judith Computerborduren is niet aansprakelijk jegens Koper wegens verzuim om te leveren op bepaalde tijdstippen. Indien levering niet plaatsvindt binnen vier weken daarna, is Koper gerechtigd de order te annuleren en hetgeen hij daarop reeds betaald mocht hebben terug te vorderen.

5.2

Judith Computerborduren heeft te allen tijde het recht in gedeelte te leveren.

5.3

Behoudens het bepaalde in artikel 5.4 zijn de goederen vanaf het moment dat de goederen het bedrijfsterrein van Judith Computerborduren, c.q. het centraal magazijn verlaten om aan Koper te worden afgeleverd, geheel voor rekening en risico van Koper. Op hetzelfde moment worden de goederen geacht te zijn geleverd met inachtneming van al het bepaalde in deze algemene voorwaarden en behoudens anders overeengekomen.

5.4

Ingeval van niet of niet tijdig afnemen van de goederen door Koper, zal Judith Computerborduren de goederen voor rekening en risico van Koper opslaan en Koper gedurende twee weken in gelegenheid stellen de goederen alsnog af te nemen en weg te halen van de plaats waar Judith Computerborduren deze aldus heeft opgeslagen. Alle kosten die voor Judith Computerborduren uit het niet of niet tijdig afnemen van Koper voortvloeien zijn voor rekening van Koper. Indien Koper de goederen niet binnen voornoemde termijn van twee weken afneemt, is Judith Computerborduren gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, dan wel nakoming te vorderen. Judith Computerborduren heeft daarnaast het recht om volledige schadevergoeding van Koper te vorderen.

5.5

Afroeporders moeten worden afgenomen binnen de overeengekomen termijnen, bij gebreke waarvan
Judith Computerborduren gerechtigd is het nog niet uitgeleverde gedeelte van de order ineens te leveren en prijsverhogingen aan Koper in rekening te brengen.

5.6

In alle gevallen waarin goederen C.I.F of F.O.B. of met gebruik van een andere internationale handelsterm
worden verkocht, wordt deze term verstaan in overeenstemming met de Incoterms 1990, behoudens in
zoverre deze afwijken van deze Voorwaarden.

Artikel 6 CONTROLEPLICHT

6.1

Wij leveren de goederen graag af bij uw Textieldrukkerij of Borduurbedrijf. Echter wij maken u er op attent
dat de goederen daar dan wel gecontroleerd moeten worden namens u op juiste levering, correcte maten,
kleuren en eventuele andere onregelmatigheden. Claims wegens incorrecte leveringen, verkeerde kleuren
of maten nadat de goederen bedrukt of geborduurd zijn zullen niet gehonoreerd worden. U dient de goederen zelf of namens u te laten controleren. U heeft ook van ons een orderbevestiging in de e-mail ontvangen direct nadat de order geplaatst is en deze dient u op juistheid te controleren. Dit daar een menselijke fout altijd mogelijk is bij het verwerken van een order door u, uw medewerkers of door een medewerker van ons. Verkeerd geleverde goederen kunnen we vervangen zolang ze niet uitgepakt zijn, bedrukt of geborduurd zijn. Bewerkte goederen komen nimmer voor vervanging in aanmerking.

Artikel 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1

De eigendom van de verkochte zaken gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Koper
nadat deze hetgeen hij ter zake van deze zaken aan Judith Computerborduren verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, renten, belastingen en kosten, alsmede eventuele ter zake van de zaken verrichte of te verrichten werkzaamheden. Ieder bedrag dat van Koper wordt ontvangen, zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die Judith Computerborduren op Koper mocht hebben ten aanzien van welke Judith Computerborduren in dit artikellid niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna zal ieder bedrag dat van Koper wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde renten en kosten als bedoeld in artikel 4.4.

7.2

Voordat de eigendom van de zaken op Koper is overgegaan, is Koper niet gerechtigd de zaken aan derden
te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te
bezwaren. Koper is slechts gerechtigd de zaken, waarvan Judith Computerborduren eigenaar is, aan derden te verkopen of (af) te leveren, voor zover deze in het kader van Koper’ s normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.

7.3

Tot deze betaling zal Koper de goederen slechts bezitten als houder voor Judith Computerborduren en zal hij de goederen van andere goederen afgezonderd en aangeduid als in eigendom toebehorend aan Judith Computerborduren, opslaan en opgeslagen houden.

7.4

Judith Computerborduren wordt eigenaar van alle goederen waarin de geleverde goederen worden verwerkt of die door of met behulp van de geleverde goederen tot stand worden gebracht of worden gewijzigd.

7.5

Judith Computerborduren behoudt zich het recht voor om elk goed waarvan de eigendom nog niet aan Koper is overgegaan weer in bezit te nemen en Koper geeft hierbij voor dit doel een onherroepelijke volmacht aan Judith Computerborduren en haar vertegenwoordigers om alle bedrijfsterreinen te betreden. Dit recht zal voortbestaan ongeacht de nietigverklaring of ontbinding om welke reden dan ook van de overeenkomst tussen Judith Computerborduren en Koper.

Artikel 8 OVERMACHT

8.1

Leveringen mogen geheel of gedeeltelijk worden opgeschort of geannuleerd door Judith Computerborduren indien de productie, het vervoer en of de levering van de goederen of diensten voor Judith Computerborduren wordt belemmerd, vertraagd, onmogelijk gemaakt of oneconomisch gemaakt door feiten of omstandigheden die zich buiten de invloedssfeer van Judith Computerborduren voordoen, ongeacht of deze feiten en omstandigheden voorzien waren of voorzien konden worden op het moment dat de order door Judith Computerborduren werd geaccepteerd. Judith Computerborduren is niet aansprakelijk jegens Koper voor enig verlies of enige schade die Koper mogelijk zou lijden als gevolg van een dergelijke opschorting of annulering.

Artikel 9 GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

9.1

Indien Judith Computerborduren goederen levert die grotendeels door derden zijn gefabriceerd, kan Judith Computerborduren geen verdergaande garantie aan Koper verstrekken met betrekking tot de kwaliteit en/of goede werking van deze goederen dan de garantie die Judith Computerborduren van haar leverancier heeft bekomen.

9.2

Koper zal de geleverde goederen direct en volledig inspecteren. Afwijkingen in het aantal verpakkingen
en/of colli dienen direct aan Judith Computerborduren te worden medegedeeld en ook direct aan de chauffeur van het vervoersbedrijf welke deze dient aan te tekenen op de vracht bon, de scanner VOORDAT de klant tekent voor ontvangst.
Het niet goed tellen van de dozen en controleren op schade is geheel voor rekening en risico van de klant.
Afwijkingen in het aantal goederen in de verpakkingen en/of colli en gebreken die zich bij het openen van deze verpakkingen en/of colli openbaren of kunnen openbaren, dienen binnen acht dagen na de levering aan Judith Computerborduren te worden gemeld. Indien Koper niet conform de verplichtingen van dit artikellid handelt, vervalt ieder vorderingsrecht van Koper ter zake.

9.3

Judith Computerborduren is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Koper of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs - of milieuschade.

9.4

De aansprakelijkheid van Judith Computerborduren jegens Koper, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de desbetreffende contractsom (exclusief BTW), of bij gebreke daarvan tot het bedrag dat Judith Computerborduren van haar verzekeraar ter zake ontvangt.

9.5

De aansprakelijkheidsbeperkingen in 8.3 en 8.4 blijven buiten toepassing indien de desbetreffende schade
is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Judith Computerborduren of haar leidinggevend personeel.

9.6

Behoudens in geval van grove schuld op opzet van Judith Computerborduren of haar leidinggevend personeel, zal Koper Judith Computerborduren vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de verkochte zaken en/of diensten, c.q. voortvloeiende uit het gebruik van deze zaken en/of diensten.

Artikel 10 RETOURZENDINGEN

10.1

Monster bestellingen en door u foutief bestelde goederen kunnen NIET zomaar geretourneerd worden. 
Retourverzoeken kunnen aangevraagd worden door de pakbon gescand te sturen naar info@judith computerborduren.nl met reden van de retouraanvraag. Uitsluitend na toestemming van het Centraal Magazijn met na schriftelijk akkoord tekening van de retouraanvraag ontvangt U dan een retour bon van ons met retourinstructies. 
Wij berekenen 25% behandelingskosten wegens de werkzaamheden in het Centraal Magazijn + 
de retourvrachtkosten van uw adres naar ons en doorgaand naar Duitsland. Retouraanvragen worden 
na 30 dagen na levering altijd afgewezen, ook dient altijd eerst de factuur volledig betaald te zijn.

10.2

Aangeboden retourzendingen zonder akkoord en ongefrankeerde zendingen worden geweigerd en op
uw kosten geretourneerd aan u.

Artikel 11 ONTBINDING

11.1

Indien Koper nalaat al zijn schulden tijdig te voldoen of hierover een akkoord met zijn schuldeisers sluit
of indien Koper onderworpen wordt aan maatregelen die volgens het daarop toepasselijk recht genomen
kunnen worden met betrekking tot schuldenaren die niet al hun schulden willen of kunnen voldoen of als
Koper nalaat enige verplichting onder enig contract met Judith Computerborduren te voldoen, is Judith Computerborduren bevoegd, naar haar keuze:
- verzending van te leveren goederen en/of diensten uit te stellen en vervoer te onderbreken totdat betaling
naar haar uitsluitend en redelijk oordeel voldoende zeker is gesteld en/of al haar betalingen op te schorten en/of
- door enkele schriftelijke kennisgeving elk van haar overeenkomsten met Koper met terugwerkende
kracht te ontbinden, onverminderd haar andere rechten onder welke overeenkomst met Koper dan ook.

11.2

Behoudens in geval van een consumentenkoop, is de toepasselijkheid van artikel 6:278 BW nadrukkelijk
uitgesloten indien Judith Computerborduren enige overeenkomst met Koper ontbindt of anderszins een stoot tot ongedaan making geeft als bedoeld in lid 2 van dat artikel.

 

Artikel 12 UITOEFENING VAN OPSCHORTINGS-, ONTBINDINGS- EN VERNIETIGINGSRECHTEN DOOR        Judith Computerborduren

12.1

Indien Judith Computerborduren op basis van de omstandigheden die haar op dat moment bekend hadden moeten zijn in alle redelijkheid meent rechtsgeldig een opschortings-, ontbindings-, en/of vernietigingsrecht te kunnen uitoefenen, is Judith Computerborduren niet gehouden tot enige (schade)vergoeding aan Koper, en in ieder geval niet tot betaling van wettelijke rente in het geval later mocht komen vast te staan dat zij bedoeld(e) recht(en) niet rechtsgeldig heeft uitgeoefend.

Artikel 13 KENNISGEVINGEN

13.1

Elke kennisgeving die hierin is voorgeschreven wordt geacht te hebben plaats gehad wanneer deze
verzonden is per aangetekende brief, gericht aan de betrokken partij ter plaatse van haar voornaamste
vestiging of laatst bekende adres. Tevens staat deze tekst afgedrukt in de inkoopcatalogus welke iedere
klant ontvangt, als ook geeft de klant akkoord voor deze voorwaarden als hij een order in de webshop plaatst.

Artikel 14 GESCHILLEN

14.1

Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel op gedeeltelijk betrekking hebben,
is het Nederlands Recht van toepassing.

14.2

Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten
waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de daartoe
bevoegde Burgerlijke Rechter.